گزیده ای از قوانین آستان علوی

 

شورای آستان علوی

ماده 10_ شرایط عضویت در شورای آستان علوی:

 1. مسلمان عراقی وفرزند پدر ومادر عراقی مسلمان واز پیروان مذهب اهل بیت (ع) از بدو تولد باشد، وسن عضو كمتر از 40 سال نباشد.
 2. لياقت وآگاهی وتخصص کافی در زمینه مدیریت را دارا باشد واز آوازه ای نیک برخوردار باشد.
 3. دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشد یا تحصیلات حوزوی معادل مدرک دانشگاهی را پشت سر گذاشته باشد.
 4. جنایتهایی که موجب از بین رفتن نیکنامی مى شود را مرتكب نشده باشد.
 5. عضو هيچکدام از احزاب وتجمعات وجنبشهای سیاسی نباشد.
 6. زادگاه ومحل اقامت وی وخانواده ی وی شهر نجف اشرف باشد.
 7. عضویت در شورای آستان علوی سه ساله وقابل تمدید می باشد ومدت عضویت از تاریخ تأييد تنصيب اعضاى شورا آغاز مى شود.

 

ماده 11- برگزاری جلسات:

 1. جلسات شورای آستان در مکان اصلی آن برگزار می شود ودر صورت ضرورت می توان در مکان دیگری غیر از مکان اصلی جلسات شورا را برگزار کرد.
 2. رئیس شورا طی هفت روز پس از تایید تنصیب اعضا موظف است اعضا را به انعقاد جلسه فرا خواند.
 3. شورا موظف است اوقات برگزاری جلسات خویش را مطابق با یک جدول زمانی مشخص معین کند وتعداد جلسات طی یک ماه از دو جلسه کمتر نباشد.
 4. صورت جلسه ها در یک دفتر ویژه تدوین شده و از سوی رئیس واعضای حاضر در جلسه به امضا می رسند وهر جلسه ممهور به مهر آستان باشد.
 5. عضو مخالف در تمامی جلسات باید مخالفت خود را به صورت کتبی ارائه کند.
 6. دبیرخانه شورای آستان موظف است نامه نگاری های شورا واجرای تصویبات را پیگیری نماید ونتایج تصویبات وقوانین را به اطلاع اعضا برساند.
 7. با حضور دو سوم اعضای شورا و با حضور شخص رئیس یا معاون وی جلسه رسمیت می یابد وتصمیمات وقوانین در صورت تایید اکثریت اعضای حاضر به تصویب می رسد ودر صورت متساوی بودن آرا اولويت با رأيى است كه همسو با نظر رئيس شورا باشد.
 8. در صورت ارائه درخواست شورا جلسه استثنایی یا فوری برگزار می کند واین جلسه تنها شامل بررسی موضوع ذکر شده در درخواست می باشد. وکسانی که می توانند درخواست برگزاری جلسه فوری دهند عبارتند از:

أ_ رئيس شورا.

ب_ رئيس امور ادارى.

ج_ توليت يا جانشين توليت.

د_ سه تن از اعضاى شورا كه بايد درخواست كتبى خود را به توليت ارائه دهند.

 

گزیده هایی دیگر از قانون آستان به زودی در همین صفحه منتشر خواهد شد.