ساباط ( سايه بان )

در جهت غربى حرم مطهر ساباط واقع است. اين ساباط عبارت است از راهرويى سر پوشيده كه موازى با ديوار خارجى حرم مطهر (در جهت غربى) مى باشد. ساباط, از جهت شرقى, موازى با رواق غربى حرم مطهر مى باشد و پنج پنجره از حجره هاى اين رواق به ساباط مشرف اند. از جهت غربى نيز , موازى با "مسجد بالاى سر" و "تكيه بكتاشى ها" مى باشد. در ابتداى هر يک از ورودى هاى شمالى و جنوبى ساباط, دو حجره كوچک قرار دارد.
   سقف ساباط از هشت قوس به اندازه هاى مساوى تشكيل شده و بين هر دو قوس ستونهايى با اندازه هاى مساوى ديده مى شود. بالاى هر يک از اين قوسها گنبدهاى كوچكى به چشم مى خورند.
   در ضلع غربى ساباط شش حجره قرار دارند. در قسمت شمالى نيز سه حجره, تكيه بكتاشى ها را از ساباط جدا مى كنند. و در قسمت جنوبى سه حجره می باشد كه دو حجره از أنها, مسجد بالاى سر را از ساباط جدا مى كنند. اين دو حجره داراى دو پنجره بزرگ مى باشند. پنجره نخست رو به ساباط و پنجره دوم رو به مسجد بالاى سر مشرف است.
   در ميانه ى ضلع غربى, ايوانى رو به حياط وسط ديده مى شود. در ضلع شمالى اين ايوان دو در متجاور به چشم مى خورند. در نخست به پلكان پشت بام صحن مطهر راه دارد و در دوم ورودى تكيه بكتاشى ها مى باشد. در ضلع جنوبى اين ايوان نيز دو در قرار دارند: در نخست ورودى مسجد بالاى سر بوده و در دوم ورودى حجره ى كوچكى است كه در آن آرامگاه سيد محمد سعيد فضل الله (از علماى لبنان) قرار دارد. در هردو سوى ساباط طبقه ى دومى قرار دارد. طبقه دوم از سه حجره و يک راهرو تشكيل شده است.(1)
   در سال (1426هجرى) راهروى سابات به پروژه توسعه ى رواق حرم مطهر پيوست.
 
 يادداشت ها:
1. مساجد و معالم, عبد المطلب الخرسان
 
در اين رابطه رجوع كنيد به : ( در همين بخش " عمارت حرم " ) 

رواق ابو طالب 

مقام امام صادق 

تاريخجه مسجد بالاى سر 

مسجد بالاى سر 

تكيه بكتاشى ها