هيئت عزادارى چند ملیتی ـ ایام اربعین حسینی 1435 هـ