کنفرانس پژوهشی پروژهای برق و نیروی عتبات عالیات ـ نجف اشرف