همایش علمی پژوهشی پیرامون حجر بن عدی از یاران حضرت امیرالمؤمنين(ع) همزمان با جنايت ويران كردن آرامگاه وی در سوریه