مراسم احياى شبهاى قدر در صحن مطهر ـ شب 19رمضان1434هـ