همایش ائمه مساجد و حسينيه هاى نجف اشرف ـ شعبان1434 هـ