مراسم افتتاحيه دوره دوم جشنواره جهانى غدير ـ صحن مطهر علوى