Ziyarat Imamer i AlBaqi (as)

Frid vare med er O Imamer för vägledning,

Frid vare med er O ni är ägare för pietet,

Frid vare med er O ni är argument över alla människor i världen,

Frid vare med er O ni som var rättvisa med människor,

Frid vare med er O ni som Allah valde er,

Frid vare med er O Allahs budbärares familj,

Frid vare med dig O ni är ägare för hemliga samtal med Allah,

Jag vittnar om att ni proklamerade och rådde och framhärdade för Allahs skull, och att ni förlät för dem som skadade er och sade om er att ni ljög. Och jag vittnar om att ni är Imamer för vägledning, och att er lydnad är åliggande och att er tal är korrekt och att ni bjöd människor för att veta sanningen. Och jag vittnar om att ni bjöd människor för att veta sanningen men det fanns ingen som svarat på er, och att ni befallde människor att följa sanningen men det fanns ingen som följde er. Och jag vittnar om att ni är pelarna för religionen och jordens pelarna.  Ni var alltid under Allahs ögon som skapade er i rena livmoder, och ni som var långt bort av okunnighet och kätteri, och att ni och er härkomst är rena. Där Allah gav oss från Hans nåd genom er.

Allah skapade er i ett hus som Han tillät vara Hans namn höga,  och Han gjorde våra hälsningar till er som vara nåd för oss och förlåtelse för våra synder, och Allah valde er för oss därför att Allah ska förlåta våra synder på grund av er.

Och att vi är erkända och tror på er framför Honom (Allah), och vi ber från er om att ni ska vara våra medlare hos Allah på grund av våra synder, så jag kommer till er medan det finns många människor som har lämnat er, och de har inte tagit hänsyn till Allahs budskap utan de har tagit detta som skämt, och de har blivit arroganta.

 

Sedan lyft ditt huvud till himlen och säg:

O Allah, Du som inte glömmer någon eller någonting, O Du, som tar hänsyn till allting, och Du omfattar alla ting, så jag tackar dig för att Du hjälper mig alltid, och för att Du har visat mig den rätta vägen som Du har fastställt för mig medan det finns många människor som har lämnat denna väg på grund av deras okunnighet, och de har inte vetat rätten för denna rätta väg på grund av deras arrogans. O Allah, jag tackar Dig för vad Du gav mig, och jag ber från Dig i denna situation som jag har hos Dig att inte berövar mig vad jag vill för skull Muhammed och hans rena familj, och Allah välsigna Muhammed och hans familj.

Sedan kan du be från Allah vad som du vill, och AlTusi (Allah vila sin själ) sade i hans bok (Altahthib): sedan kan du be till Allah en bön som består av åtta Rokat, där det är två Rokat till varje Imam.

Och om du vill säga adjö för dem (frid vare över dem):

AlTusi och AlSajed Ibn Tawoos sade: om du vill säga adjö för dem (frid vare över dem), bör du säga:

Frid vare med er O Imamer för vägledning och Allahs nåd och välsignelser. Jag säger till er adjö, och att jag tror på Allah och Hans budbärare, och jag tror på vad som ni hämtade för oss med er, och jag tror på er att ni vägledde oss för denna rätta väg, O Allah, jag är vittnar om detta, så skriv oss med vittnen.