Duaa Kumail

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

O Allah, jag ber från Dig igenom Din barmhärtighet som omfattar allt, och igenom Din kraft vilken större än allting som dominerar allt, och allting som underkastas sig till Din kraft, och igenom Din styrka som DU övervinner allting, och igenom Din ära som ingenting står framför den, och igenom Din storhet som fyller allting, och igenom Din kraft som höjer sig över allt, och igenom Ditt ansikte vilket kvarstår efter förstörelsen av allting, och igenom Dina namn som fyller grunden till allting, och igenom Din kunskap som omfattar allting, och igenom ljuset av Ditt ansikte som lyser upp allting.

O Ljuset, O Heliga, O Den första av de förste, och Den sista av de siste, O Allah, förlåt mina synder som bryter isär ärbarhet, O Allah, förlåt mina synder som bringar ilskan, O Allah, förlåt mina synder som förändrar nåd, O Allah, förlåt mina synder som stoppar åkallan, O Allah, förlåt mina synder som bringar gissel, O Allah, förlåt mina synder som jag har begått och alla misstag som jag har gjort.

O Allah, jag vill vara nära Dig igenom Din hågkomst, och jag letar efter Din förbön till mig igenom Dig, och jag ber från Dig igenom Din generositet att göra mig nära Dig, och att ge mig förmågan för att tacka Dig, och att inspirera mig igenom Din hågkomst. O Allah, jag ber från Dig som en undergiven, och ödmjuk, och lydig person, och jag ber från Dig att förlåta och förbarma mig, och gör mig belåten och förnöjsam med vad som Du har gett mig och gör mig ödmjuk under alla omständigheter. O Allah, jag ber från Dig som en fattig person, och presenterar endast hans behov till Dig, och hans begär är stor för vad DU har.

O Allah, Din styrka är enorm, och Din plats är hög, och Din plan är dold, och Dina befallningar är klar, och Din kraft är förkrossande, och Din makt är kontinuerlig, och flykten är omöjligt från Din herravälde.

O Allah, jag kan inte hitta någon som kan förlåta mina synder, och det finns ingen som kan dölja mina fula synder, och det finns ingen som kan ändra mina fula synder till gott, utom Du. Det finns ingen Gud utom Du, äran och berömmet vare med Dig, jag har skadat mig själv, och jag vågade göra synder på grund av min okunnighet, och jag stod på min gamla hågkomst, och jag stod på Dina nåd som Du gav dem till mig.

O Allah, hur många av mina fula gärningar vilka DU har dolt dem om andra, och hur många av betungande svårigheter vilka Du har avskaffat dem om mig, och hur många av synder vilka Du har förhindrat dem om mig, och hur många av svåra prövningar vilka Du har tagit bort dem om mig, och hur många av beröm och goda beskrivningar vilka jag inte har förtjänt dem, men Du har lagt dem till mig på grund av Din generositet och Din vänlighet som Du har spridit dem bland Dina tjänare.

O Allah, min bedrövelse är enorm, och min sorgliga situation är överskred gränserna, och mina gärningar är otillräckliga, och mina bojor vilka har hindrat mig att göra goda gärningar, och mina långsökta förhoppningar vilka har hindrat mig att nå till höga status på grund av min kärlek till denna värld. Och denna värld har lurat mig genom illusionen, och min själ som har förrått mig genom att följa den felaktiga vägen.

O min Herre, jag ber från Dig, igenom Din styrka att inte tillåta mina fula gärningar och min fula handlingar vilka döljer min åkallan till Dig, och (snälla) avslöja inte mina hemliga fula handlingar som bara DU känner dem, och (snälla) påskynda inte straffet för vad jag har gjort i hemlighet av mina fula gärningar och mina överträdelser och min kontinuerliga vårdslöshet, och min okunnighet, och mina talrika önskningar, och min glömska.

O Allah, igenom Din styrka, (snälla) vara nådig med mig under alla omständigheter!, och vara medlidsam med mig under alla omständigheter!.

O min Gud och min Herre!, vem kan jag fråga för att avlägsna mina synder och vem kan jag fråga för att se mina gärningar?, Utom Dig.

O min Gud och min Beskyddare!, Du belastade mig att följa Dina befallningar men jag har enbart följt mig själv, och jag skyddade inte mig själv från min fiende (djävul) utan jag följde honom, så han fick möjligheten att lura mig genom vad jag ville ha av synderna, och det ödet stödde med det i denna fråga. Så jag hade överskridit några Dina gränser genom att inte lyda några av Dina befallningar.

Därför tackar jag Dig för alla dessa omständigheter, och jag har inget argument om Din dom mot mig, och åligger mig Din dom och Ditt prov.

O min Gud, jag kommer till Dig efter min vårdslöshet och min slösaktighet mot mig själv, så jag kommer till Dig för att acceptera min ursäkt, och min ånger, och mitt brutna hjärta (av sorg), och jag ber om förlåtelse, och jag återvänder mig till Dig, och jag vet på mina misstag, underkastar mig till Dig, och erkänner på mina misstag. Så jag finner ingen väg för att gå ut från vad jag hade gjort, och jag finner ingen plats för att fly till det på grund av mina gärningar, Utan Du för att acceptera min ursäkt, och att Du inkluderar mig i Din nåd.

O Allah, O min Herre, acceptera min ursäkt, och förbarma mitt lidande, och befria mig från bojor (av synder). O min Herre, förbarma min svaga kropp, och mitt tunna skinn, och mina ömtåliga ben. O Du som hade påbörjat min skapelse, och min hågkomst, och min uppfostran, och Ditt medlidande för mig och min föda, så förlåt mina synder och förbarma mig och ge mig av Dina nåd som DU gav mig det i det förgångna igenom Din generositet. Nej, det är omöjligt, DU är jätte generös, så Du skulle inte överge någon som DU hade uppfostrat, eller avlägsna någon från Dina nåd som DU redan hade närmat den till Dig, eller avvisa någon som DU hade gett skydd, eller lämna någon till bedrövelse som DU redan hade visat barmhärtighet.

 

O min Gud, O min herre, O min Beskyddare, jag önskar att jag visste innan detta, hur Du skulle lägga eld på ansikten vilka faller ner för Din storhet, och på tungor vilka ärligt har talat på din tro och alltid varit tacksamma för Dig, och på hjärtan vilka har säkerligen erkänt Din gudomlighet, och på sinnen vilka vet vem Du är, tills de blir ödmjuka, och över lemmar vilka har lydigt flyttat till Dina platser för tillbedjan, och presenterat Din förlåtelse. Nej, vi tror inte att Du är så, och vi har hört något annat om Dina nåd. O Generösa, O Herre, och Du känner till min svaghet om lite av denna värld av svårigheter och straff, och vad som händer med dess invånare av olyckan och svårigheten men alla dessa kvarstår för en stund, och alla dessa har korta tid. Så hur jag kan uthärda vedermödor i domedagen och de stora svårigheter som kommer att hända i den, och dessa vedermödor som har lång tid, och denna situation kommer att vara kontinuerligt, och det kan inte lindra för dess invånare och detta kan inte hända utan Din vrede, och Din hämnd och Din ilska, och  att himlar och Jorden kan inte uthärda  Din vrede, och Din hämnd och Din ilska, så O min Herre, Hur jag kan uthärda alla av dessa, medan jag är Din tjänare, och den svaga, och den obetydliga, och den låga, och den fattiga, och den ödmjuka.

O min Gud, min Herre, O min Beskyddare, för vilka av mina angelägenheter jag skulle klaga till Dig, och för vilka jag skulle skrika och gråta, för smärtsamma straffet och dess kraft, eller för längden och tiden av vedermödor. Därför, om Du skulle straffa mig med Dina fiender, och om Du skulle samla mig med de människorna som lider av Ditt straff, och om Du skulle skilja mig från de som älskar Dig och de som är vänner med Dig, Då förmoda O min Gud, O min Beskyddare, min Herre, att jag skulle vara tålig mot Ditt straff men hur jag skulle vara tålig mot Ditt avsked. Och förmoda att jag skulle vara tålig mot hettan från Din eld, men hur jag skulle beröva av Din generositet, eller hur jag skulle kvarstå i elden, medan jag önskar Din förlåtelse. Så jag svär uppriktiga genom Din styrka O min Herre och O min beskyddare, om DU lämnar mig talar, skulle jag skrika bland dess invånare (elden) likt de som skriker med hopp, och jag skulle skrika likt de som vill hjälp, och jag skulle gråta likt dem som har förlorat någon, och jag kommer att kalla på Dig, Var är du O beskyddare till troende, O målet för de som känner Dig, O Hjälpare till de som vill hjälp, O älskade för uppriktiga hjärtan, O världarnas Herre. O min Gud!, Ära och beröm vare med Dig, Hur DU skulle höra rösten av en tjänare som har överlämnat sig till Dig, och som är fängslad i elden på grund av hans olydnad, och som smakat straffet på grund av hans olydnad, och som är fängslad bland lager av helvetet på grund av hans synder och hans brott, och han gråter likt en som hoppas få Din nåd och som kallar på Dig genom språket för de som tror på Dig och som närmar sig till Dig genom Din gudomlighet för att frälsa honom av plågan.

O min beskyddare! Hur Din tjänare kan förbli i smärta, medan han hoppas förlåta honom som i det förflutna,

eller hur elden kan smärta honom medan han hoppas Din frikostighet och Din barmhärtighet,

eller hur dess lågor kan bränna honom, medan Du kan höra hans röst och ser hans ställe,

eller hur dess röst (elden) kan täcka honom, medan Du vet hans svaghet,

eller hur han kan komma in i dess nivåer, medan Du vet hans uppriktighet,

eller hur dess vakt (änglar av straffet som knuffar människor till elden) kan tortera honom, medan han ropar till Dig “O min Herre”,

eller hur det kan möjligt lämna honom i elden medan han hoppas få Din nåd och skall fria honom,

Nej, vi tror inte att Du är så och det är inte som vi förväntas av Dig,

och det är inte känd av Din frikostighet, och det är inte likt som DU har behandlat med de troende genom Din vänlighet och Din generositet.

Därför, jag är absolut säker, att Du har befallt straffet och vore det inte för de som har förnekat Dig och de som har opponerat sig mot Dig, skulle Du göra elden såsom svalka och fred och det finns ingen som skulle ha någon plats där, varken permanent eller för en kort tid. Men, Dina namn är välsignade, Du har svurit att fylla den (elden) från de kättarna och både de onda osynliga väsen och deras likar av människorna, och att de kättarna skulle vara i den för evig. Och Du, för Dig allt beröm, och Du har sagt det i början genom Din generositet, och Din nåd "Kan en troende jämföras med syndaren som trotsar [Gud]? De är inte lika [och kommer inte att behandlas lika]". Koranen [32:18].

O min Gud och min Herre, jag ber från Dig igenom Din kraft vilken du har, och igenom Ditt beslut vilket du har bestämt och infört på de som Du har övervunnit dem, Att förlåta mig på denna natt, och i denna stund, varje brott som jag har begått, och varje synd som jag har gjort, och varje fula gärningar som jag har dolt, och varje okunnighet som jag har gjort antingen jag har gömt eller avslöjat, eller dolt eller visat, och varje dålig handling som DU har befallt de nobla skribenterna att hålla allt som jag har gjort, och Du har gjort dem som vittnen bredvid mina lemmar mot mig, och DU är vakande över mig bakifrån dem, och vittnet över vad som är dold från dem, och igenom Din nåd har Du dolt det (från änglar), och igenom Din vänlighet har Du gömt det (från alla varelser).

Och jag ber från Dig att ge mig av varje godhet som Du skickar ner, eller godhet som Du har gett, eller vänlighet som DU har spridit, eller levebrödet som DU har expanderat, eller synder som DU skulle förlåta, eller misstag som DU skulle dölja.

O Herre, O Herre, O Herre, O min Gud, O min Beskyddare och Ägaren för all min frihet, O Han som har min ande i Sina händer, O Han som vet mitt lidande och min svaghet, O Han som är medveten om min fattigdom och min nöd,

 O Herre, O Herre, O Herre, jag ber från Dig genom Dig själv, och Din helighet, och Dina största attribut och Dina namn, Att (Du) göra mig berömma Dig permanent i alla mina tider på dagen och natten, och min lydnad till Dig är kontinuerlig, och (snälla) acceptera alla min gärningar, och mitt liv skulle ha tillägnat till Din tjänst.

O min Herre, O Han som jag bara litar på Honom, O Han som jag bara klagar till Honom om min situation,

O Herre, O Herre, O Herre, förstärk mina lemmar till Din tjänst, och förstärk min vilja till Din tjänst, och gör mig allvar i min rädsla från Dig,

och gör mig kontinuerlig till Din tjänst, för att komma närmare Dig likt de som är först i deras fält, och skynda för Dig likt de som är första, och längta mot Din närhet likt de som är ivriga, och bli nära Dig likt de som är ärliga, och frukta Dig likt de som är säkra, och i Din närvaro förenar jag med de troende.

O Allah, Den som önskar ondska för mig, så jag önskar samma för honom, och Den som vill skada mig, så jag vill skada honom, och gör mig lyckligare bland Dina bästa tjänare, och gör min status närmaste till Dig, och gör mig privilegierad hos Dig, och det kan verkligen inte belönas utan Din generositet, och ge mig från Din frikostighet, och sympatisera mig igenom Din härlighet, och skydda mig igenom Din nåd, och tillägna min tunga till Din hågkomst och tillägna mitt hjärta till Din kärlek, och skänk mig välsignelser igenom Ditt svar, och hindra mig att göra misstag, och förlåt mig om mina misstag, eftersom DU sannerligen har krävt av Dina tjänare att dyrka Dig, och har beordrat dem att kalla på Dig, och har försäkrat för dem deras önskemål. Därför, O Herre! jag höjer mitt ansikte till Dig, och för Dig O Herre! sträcker jag min hand, så igenom Din storhet, svara på min åkallan, och hjälp mig uppnå till mitt begär, och igenom Din generositet, ge mig mitt hopp, och skydda mig från de osynliga väsendena och människornas ondska av mina fiender. O Han som blir snabbt nöjd!, förlåt för den som inte har inget utan åkallan, eftersom DU gör verkligen vad DU vill. O Hans namn är en bot, och Hans hågkomst är en healing, och Hans lydnad är rikedom!, och förbarma den som bara har hopp och hans vapen är bara gråt.

O Han som öser Sina välsignelser, och Han som förhindrar olyckor!, O Ljuset för dem som är rädda i mörker!, O Han som vet utan att lära sig!,

O Allah, välsigna profeten Mohammad (s) och hans familj av AhlulBait (as), och gör för mig som DU vill, och Må Allah välsigna Hans budbärare och de välsignade Imamerna (as) av hans familj AhlulBait (as), och frid vare över dem!.