محفل ترتیل خوانی کلام الله مجید پس از اقامه نماز صبح- رمضان1439هـ/1397ش


May / 21 / 2018