محفل ترتيل خوانى كلام الله مجيد پس از اقامه نماز صبح در صحن مطهر- رمضان1439هـ/1397ش


June / 9 / 2018