برگزاری اعمال شب قدر در صحن مطهر با حضور خیل عظیم زائران ومجاوران بارگاه علوی_ شب 23 رمضان1439هـ


June / 9 / 2018