تصاویری از اجرای مراحل پایانی پروژه بزرگ صحن حضرت فاطمه (س)_ بارگاه مطهر علوی_مرداد1397


August / 21 / 2018