برگزاری آیین مقتل خوانی صبح روز عاشورا در صحن مطهر - محرم1440هـ/ 1397ش


September / 20 / 2018