آماده سازى رواق وصحن حضرت فاطمه (س) جهت استقبال از زائران عتبات طی ایام راهپیمایی اربعین حسینی


October / 18 / 2018