شستشوی دوره ای رواق و غبار روبی ضریح مطهر علوی - بهمن 1397


February / 22 / 2019