راه اندازی کارخانه جوجه کشی تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری فیض القسیم وابسته به آستان علوی با ظرفیت تولید 4 ملیون جوجه در سال.


June / 12 / 2019