عزاداری طویریج در ظهر عاشورا در کربلای معلی _ عاشورا 1441هـ/ شهریور 98


September / 10 / 2019