خیل عظیم زائران کربلا در مسیر راهپیمایی اربعین- صفر1441/ مهر98


October / 24 / 2019