غبار روبی از گنبد مطهر علوی به مناسبت عید غدیرخم - مرداد 1399


August / 8 / 2020